Các bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh

Các bước cần thiết để xây dựng chiến lược kinh doanh

 

Một bước vô cùng quan trọng cho việc đưa ra chiến lược kinh doanh đó là bạn phải tìm kiếm sự thiếu hụt giữa hiện trạng hiện tại của thị trường so với việc khách hàng mong muốn sản phẩm đó thế nào để từ đó thu hẹp khoảng cách giữa người tiêu dung và người cung cấp sản phẩm.

 

Để đạt được mục đích đó, rất nhiều yếu tố được xem xét để xây dựng 1 chiến lược kinh doanh hiệu quả. Dưới đây là một số nội dung mà bạn cần đưa vào bản kế hoạch về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình

 

Phần giới thiệu tổng quan:

 

Bạn cần đưa ra một số lời giới thiệu, mô tả ngắn gọn lý do tại sao bạn lại đưa ra bản kế hoạch này. Ai là tác giả của bản kế hoạch? Cộng tác với ai? Cho giai đoạn nào?

 

Thông tin cơ bản

 

Trong phần này có thể cung cấp thông tin về lịch sử doanh nghiệp, cấu trúc quản lý, và các đối tác hoặc các cơ quan ban nghành hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phần này như một bản tuyên bố ngắn gọn về doanh nghiệp

 

Cơ cấu tổ chức

 

Bạn cần mô tả chi tiết mô hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án trong tương lai để mọi người có thể đánh giá được doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn hoạt động như thế nào? Từ ban quản trị đến đội ngũ nhân sự?

 

Tầm nhìn – Sứ mệnh -  Giá trị cốt lõi

 

Một tuyên bố về tầm nhìn nên ngắn gọn mô tả những gì một công ty muốn đạt được hoặc trở thành. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản để cân nhắc, cùng với các giá trị và sứ mệnh.

 

Giá trị - Đây là những nguyên tắc mà một tổ chức đứng ra và tuân theo. Nhiều doanh nghiệp tạo ra những tuyên bố giá trị cốt lõi để hướng dẫn văn hóa công ty. Trong đó bao gồm Gía trị cốt lõi của Doanh nghiệp đối với khách hàng, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đối với đối tác, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đối với cổ đông

 

Sứ mệnh - Một tuyên bố sứ mệnh mô tả mục đích của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Điều này khác với tuyên bố tầm nhìn vì nó không phải là một mục tiêu dự kiến ​​cho tương lai.

 

 

Phân tích SWOT

 

Một phân tích SWOT cung cấp nền tảng và bối cảnh cho việc phát triển chiến lược bằng cách kiểm tra những điểm mạnh và điểm yếu bên trong và tổ chức cũng như các cơ hội và thách thức bên ngoài.

 

Mục tiêu

 

Như đã đề cập trước đó, một kế hoạch chiến lược có thể bao gồm các mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hơn (hàng tháng và hàng quý). Mục tiêu cần được đo lường và chia thành các bước có thể thực hiện, và kế hoạch hành động cho từng mục tiêu cần chỉ rõ ai chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược, thời gian để bắt đầu và kết thúc hành động, và cách đánh giá kết quả.

 

Mục tiêu bao gồm những mục tiêu sau: Mục tiêu doanh số, mục tiêu thời gian, mục tiêu đội ngũ, nhân sự…..

 

Đánh giá

 

Các phương pháp đánh giá cần được nêu ra trong kế hoạch chiến lược. Điều này có thể bao gồm theo dõi các chỉ số hoạt động chính (KPIs) và ghi lại tiến bộ của các bước hành động trên cơ sở liên tục.

 

Tóm tắt nội dung

 

Tóm lược cuối cùng này giúp nhân viên, nhà đầu tư hoặc độc giả khác nhanh chóng hiểu kế hoạch của bạn.

 

Phân tích tài chính:

 

Nếu như đã tính toán kế hoạch tài chính thì phần này bạn cần đính kèm bảng phân tích dự toán đầu tư ROI để giúp cổ đông hoặc các nhà đầu tư có những kế hoạch hành động cụ thể hơn

 

Cho dù bạn đang làm việc với bất cứ kế hoạch chiến lược nào, việc sử dụng mẫu cung cấp phác thảo đơn giản như tôi đã chia sẻ sẽ gíup bạn có được 1 bản kế hoạch hoàn hảo hơn và dễ dàng thu hút sự đầu tư của các đối tác và cổ đông

 

Chúc bạn hoàn thành được bản kế hoạch của mình